DoubleTakeout.com | Curling results for Zou Qiang
Zou Qiang
2021-22: 0-0 · vs. top 10: 0-0 · vs. top 25: 0-0